PIRKIMO INTERNETU E-PARDUOTUVĖJE „Šildymas nuo A iki Z“ TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato Pirkėjo ir e-parduotuvės „Šildymas nuo A iki Z“ savininko MB „Denginesa“ (toliau – „Pardavėjo“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes įsigyjant prekes ar paslaugas elektroninėje parduotuvėje „Šildymas nuo A iki Z“.
1.2. Pardavėju šiose Taisyklėse yra MB „Denginesa“, juridinio asmens kodas 304504538, registruota adresu Antakalnio g. 24A-9, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – „Pardavėjas“).
1.3. „Pirkėju“ šiose Taisyklėse yra bet kuris fizinis arba juridinis asmuo (atstovaujamas reikiamus įgaliojimus turinčio fizinio asmens), perkantis e-parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis e-parduotuvės paslaugomis. Ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.
1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti e-parduotuvėje ir kad atitinka Taisyklių 1.3 p. reikalavimus.
1.5. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka e-parduotuvėje siūlomas prekes ar paslaugas ar bet kaip kitaip naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu ir apmokėtu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia e-parduotuvėje internete prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.
1.7. Pirkėjui suteikiama galimybė susipažinti su e-parduotuvės internete Taisyklėmis pateikiant prekių užsakymą. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą e-parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba su kuria nors jų dalimi (-s), jis privalo neužsakyti prekių e-parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis.
1.8. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už atvejus, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta ir yra suteikiama atliekant eilinį prekių užsakymą.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos
2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti e-parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių.
2.3. Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.
2.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims. Pirkėjui praradus prisijungimo duomenis apie tai nedelsiant privaloma informuoti Pardavėją.
2.5. Apmokėdamas už prekes ar paslaugas, Pirkėjas nurodo užsakymo numerį, kuris yra unikalus užsakymo numeris.
2.6. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo datos (vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis“). Numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais (LR Civilinio kodekso 6.367 str. 7. p.)). Grąžinimo sąlygos nurodytos šių Taisyklių 9 p.
2.7. Pirkėjui draudžiama naudotis Parduotuve ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve ir (ar) Paslaugomis.
2.8. Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis Pirkėjas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.
2.9. Pirkėjas, norėdamas naudotis e-parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes ar paslaugas, privalo užsiregistruoti e-parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.
2.10. Pirkėjas atsako, už tai, kad pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis.
2.11. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis e-parduotuve ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs e-parduotuvėje
2.12. Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie e-parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei e-teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu, faksu, el. laišku ar užpildydamas tam skirtą formą e-parduotuvėje.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos
3.1 Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes ar paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims.
3.2 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes ar paslaugas Pirkėjo nurodytu adresu.
3.3 Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis LR įstatymų nustatyta tvarka.
3.4 Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo e-parduotuvės darbui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti arba sustabdyti jam galimybę naudotis Pardavėjo e-parduotuve arba panaiktinti Pirkėjo paskyrą.
3.5 Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Pirkėjui, pateikiant užsakymą e-parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjas turi susipažinti su Taisyklėmis atliekant kiekvieną užsakymą.
3.6 Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi e-parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas e-parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti e-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.
3.7 Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės internete veiklą dėl svarbių priežasčių, iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4. Asmens duomenų tvarkymas
4.1. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkytų Pirkėjo asmens duomenis, pateiktus Pardavėjui perkant prekes ar paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, perduotų juos tretiesiems asmenims, priklausančius Pardavėjo įmonių grupei arba kitiems asmenims, teikiantiems Pardavėjui paslaugas, susijusias su Pardavėjo vykdoma veikla, o taip pat tvarkytų visais Lietuvos Respublikos Asmens duomenų įstatyme nustatytais asmens duomenų tvarkymo būdais.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.
4.3. Pirkėjas, norėdamas gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimus ar kitus Pirkėjui naudingus pasiūlymus, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus aukščiau šiame punkte minėtus partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti.
4.5. Pirkėjas bet kada turi teisę atšaukti 4.1 punkte esantį savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti pirkėjo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais pateikdamas apie tai atitinkamą raštišką pranešimą Pardavėjui.
4.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes ar paslaugas, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis e-parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.
4.7. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ar paslaugas ir (ar) reikalingi sutartinių įsipareigojimų vykdymui, bus saugomi visą įsigytų prekių garantinio termino laikotarpį, tačiau ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių pristatymo. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi 2 (dvejus) metus po Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės sistemos. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.
4.8. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti suatabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių reikalavimų.
4.9. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis e-parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
4.10. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes ar paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

5. Prekių kainos, užsakymas, apmokėjimo tvarka ir terminai.
5.1 Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti bet kokią informaciją apie prekes ar paslaugas Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo sąlygas ir kitas esmines sąlygas.
5.2 Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes ar paslaugas yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ar paslaugas ir (ar) sumokėti už jas kainą.
5.3 Prekių kainos e-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Litais su PVM.
5.4 Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis e-parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
5.5 Pateikiant užsakymą, Pirkėjas tinklapyje e- turi užpildyti būtinus prekės identifikavimui, parinkimui ir užsakymui reikalingus laukus užsakymo lentelėje.
5.6 Pirkėjas užsako prekes ar paslaugas, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
5.7 Šalys susitaria šios sutarties tikslams Parduotuvėje pateikiamą prekių sąrašą laikyti katalogu.
5.8 Pagal nurodytus duomenis, Pirkėjui pateikiamas preliminarus pasiūlymas, nurodant prekių charakteristikas (gamintoją ir kt.), kainą bei pristatymo terminus. Pirkėjui gali būti pateikiami keli alternatyvūs pasiūlymai, atitinkantys nurodytus prekių duomenis.
5.9 Apmokėdamas pasiūlyme nurodytą pinigų sumą, Pirkėjas patvirtina, kad pasirinko jo apmokėtą kainą atitinkantį pasiūlymą.
5.10 Pirkėjas atsiskaito už prekes ar paslaugas taikant išankstinio apmokėjimo būdą į Pardavėjo sąskaitą banke, nurodytą užsakyme.
5.11 Tik gavus apmokėjimą už prekes ar paslaugas bei jų pristatymą (transportavimą) pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje, nurodytoje užsakyme. Prekių ir jų pristatymo kainos apmokėjimui yra apskaičiuotos įskaitant PVM.
5.12 Po apmokėjimo, kai pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą, Pirkėjas gauna informacinę žinutę į el. paštą apie sėkmingai priimtą užsakymą.
5.13 Pardavėjas siuntinyje Pirkėjui kartu su užsakyta preke (prekėmis) pateikia sąskaitą bei kitus priklausančius dokumentus
5.14 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui grąžinti pinigus per 30 dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis mokėjimas.
5.15 Jei Pirkėjo užsakomos prekės Pardavėjas neturi, Pardavėjas įsipareigoja rezervuoti užsakymą ir jį įvykdyti per 2 – 4 savaites. Apie užsakymo būklę ir pristatymo terminus Pardavėjas informuoja Pirkėją papildomai.
5.16 Jei Pirkėjas užsakymo metu nurodęs, kad užsakomą (as) prekę (es) pageidaują atsiimti parduotuvėje ir buvo informuotas apie tai, kad prekė yra paruošta atsėmimui, tada Pardavėjas įsipareigoją saugoti šias prekes ar paslaugas 5 darbo dienas nuo pranešimo (el. laišku ar telefonu) Pirkėjui dienos. Jei Pirkėjas, per penkias darbo dienas po pranešimo, neatvyksta pasiimti prekės (ių), arba aplamai atsisako prekių, Pardavėjas turi teisę negrąžinti pinigų ir nutraukti sutartį su Pirkėju.
5.17 Pardavėjas, negavęs Pirkėjo apmokėjimo per 5 darbo dienas po pasiūlymo pateikimo, gali anuliuoti pasiūlymą, išanksto apie tai neinformavęs Pirkėjo.

6. Prekių komplektavimas ir pristatymas
6.1 Pirkėjas gali pasirinkti pristatymą pirkėjo nurodytu adresu arba atsiėmimą parduotuvėje. Jei pirkėjas pasirenka prekės pristatymą, pristatymo tarnybos kurjeris, susisiekia su pirkėju dėl tikslaus pristatymo laiko pirkėjo nurodytu telefonu. Pirkėjas pats atsako, kad pristatymo metu būtų pristatymo vietoje, ir prisiima visą su tuo susijusią prekių pristatymo vėlavimo, negavimo laiku riziką, ir dėl prekės pristatymo vėlavimo ar prekės negavimo laiku dėl minėtos priežasties atleidžia Pardavėją nuo teisinės atsakomybės.
6.2 Jeigu pirkėjas prekę pirko internetu ir avansu sumokėjo visą prekės kainą. Pirkėjas įsipareigoja prekes ar paslaugas priimti pats. Jeigu užsakytas prekes ar paslaugas priims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens, atsiimsiančio prekes ar paslaugas (gavėjo) vardą ir pavardę bei telefoną.
6.3 Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui ir/ arba Pirkėjui pasirašius prekių priėmimo kvite ar PVM sąskaitoje – faktūroje laikoma, kad prekė yra tinkamai perduota Pirkėjui ir Pirkėjas dėl to neturi jokių pretenzijų.
6.4 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo partneriu, vykdančiu prekių pristatymą, patikrinti siuntos būklę ir pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą).]
6.5 Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.]
6.6 Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, kad siuntos turinys neatitinka Pardavėjo patvirtinto užsakymo, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją.
6.7 Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes ar paslaugas arba dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas, užsakydamas prekę, nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavejas nerandamas ar kt.), prekės siunčiamos tik susisiekus su Pirkėju ir gavus iš jo apmokėjimą už pakartotinį pristatymą. Nepavykus pristatyti prekės Pirkėjui per 2 dienas, Pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį ir grąžinti už prekes ar paslaugas sumokėtus pinigus Pirkėjui, iškaičiavus Prekių pristatymo (-ų) kainą.
6.8 Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
6.9 Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ar paslaugas ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
6.10 Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir yra pridedama prie bendros prekių krepšelio vertės.
6.11 PVM sąskaitą – faktūra Pirkėjui siunčiama elektroniniu paštu, šiam priėmus prekes ar paslaugas.

7. Pristatymo terminai
7.1 Prekės Pirkėjui įprastai pristatomos (jeigu nėra nurodyta kitaip pardavėjo interneto tinklapyje arba nesusitariama kitaip):
• per 3 - 7 (tris – septynias) darbo dienas, jeigu pirkėjas pasirinko prekių pristatymą per kurjerių tarnybą.
• per 1 (vieną) darbo dienas, nuo patvirtinimo žinute, kad prekė jau vietoje, jeigu pirkėjas pasirinko prekių atsiėmimo parduotuvėje būdą.
7.2 Prekės pristatymo išlaidas (jeigu tokių išlaidų yra) apmoka pirkėjas. Bet kuriuo atveju, Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes ar paslaugas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkėjo užsakymo priėmimo dienos, jeigu pirkėjo ir Pardavėjo nesusitarta ir nenumatyta kitaip.
7.3 Jeigu pirkėjas neatsiima prekės per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų (jei prekės pristatomos pirkėjo nurodytu adresu), arba per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų (jeigu prekės pristatomos į pirkėjo nurodytą parduotuvę) nuo to momento, kuomet pirkėjui buvo pranešta pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu, kad jis gali atsiimti prekę pirkėjo pasirinktu vienu iš šiose Taisyklėse nustatytų būdų, tokiu atveju laikoma, kad pirkėjas atsisako vykdyti šią sutartį. Jei pirkėjas neatsiima prekės šiame punkte nustatytais terminais ir tvarka, prekė pirkėjui nebepristatoma ir yra grąžinama Pardavėjui, o Pardavėjui raštu pareikalavus pirkėjas privalo atlyginti visus tiesioginius Pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu, saugojimu bei grąžinimu Pardavėjui. Pardavėjas turi teisę pirkėjui pinigų negrąžinti ir įskaityti juos kaip pirkėjo mokėtiną baudą už netinkamą pirkėjo įsipareigojimų pagal šį punktą vykdymą (baudos dydis yra lygus pirkėjo sumokėtų pinigų sumai).

8. Garantinis aptarnavimas
8.1. Visų e-parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad e-parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
8.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
8.4. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
8.5. Pardavėjas nėra atsakingas už atvejus, kai prekiės tapo netinkamos arba jų savybės pablogėjo dėl to, kad Pirkėjas arba tretieji asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė prekes ar paslaugas, jas naudojo, transportavo, sandėliavo pažeidžiant reikalavimus, nustatytus prekės aprašymuose.
8.6. Prekės garantinis laikotarpis yra nurodytas prekės instrukcijoje, kurią pirkėjas gauna kartu su preke. Garantinis laikotarpis taip pat nurodomas prie prekės aprašymo elektroninėje parduotuvėje. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo pristatymo dienos.

9. Prekių keitimas ir grąžinimas.
9.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti Prekę, kuri jam nepatiko. Tokiu atveju reikia per 7 (septynias) dienas nuo Prekės gavimo dienos pranešti Pardavėjui apie ketinimą grąžinti Prekę raštu ir išsiųsti ją atgal Pardavėjo adresu, sumokant Prekės grąžinimo išlaidas. Pardavėjas grąžins Pirkėjui pinigus už grąžintą prekę per 15 dienų nuo jos gavimo. Grąžinti galima tik kokybišką, prekinės išvaizdos nepraradusią prekę. Pardavėjui nustačius, kad Pirkėjas pažeidė įsipareigojimą grąžinti nepažeistą, kokybišką, nepraradusią prekinės išvaizdos Prekę, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti Pardavėjui visus su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Pirkėjui nėra grąžinami.
9.2. Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ar paslaugas ir grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke, jeigu
• pirkėjas grąžina prekes ar paslaugas per 7 (septynias) kalendorines (jei atitinkamame pirkėjui pateikiamame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis) dienas nuo prekių pristatymo dienos
• prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė:
a. Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. ir negali būti naudotos);.
b. Grąžinama prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
c. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;
d. Turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės;
e. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo pirkėjo gauta;
f. būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius
9.3. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes ar paslaugas, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas.
9.4. Taisyklių 9.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija tenkinti.
9.5. Netinkamos kokybės ar kokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis” ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
9.6. Visos su grąžinimu susijusios išlaidos tenka Pirkėjui, išskyrus atvejus, kai grąžinamos ar keičiamos netinkamos kokybės prekės.
9.7. Grąžinant ar keičiant e-parduotuvėje įsigytas prekes ar paslaugas, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą
9.8. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, pirkėjas turi Civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose nustatytas teises.
9.9. Už grąžintas prekes ar paslaugas sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

10. Pirkimas išsimokėtinai
10.1. Pirkėjas užsisakydamas prekių už 50 (penkiasdešimt eurų) ar daugiau gali jas įsigyti išsimokėtinai (lizingu). Daugiau informacijos General Financing ir Mokilizingas interneto svetainėse.

11. Intelektinė nuosavybė.
11.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.
11.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje yra Pardavėjo nuosavybė arba pardavėjas juos teisėtai naudoja.

12. Informacijos siuntimas
12.1. Pardavėjas visą informaciją Pirkėjui pateikia registracijos metu arba telefonu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus siunčia e-parduotuvėje nurodytu elektroninio pašto adresu.
12.3. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta Pirkėjo praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

13. Pardavėjo atsakomybės ribojimas.
13.1. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.
13.2. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Parduotuvė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Pardavėjo pusės, jog Parduotuvė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.
13.3. Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvėje esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Pirkėjui ar tretiesiems asmenimis.
13.4. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingi už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Pirkėjo naudojimusi Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi.
13.5. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Pirkėjui naudojantis Parduotuve ar Paslaugomis.
13.6. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Pardavėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Pirkėjas naudojosi Parduotuve bei Paslaugomis.
13.7. Pardavėjo atsakomybė Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Pirkėjas sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Pardavėjo prekę.
13.8. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Pirkėjui kopijos buvimas Pardavėjo serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

14. Baigiamosios nuostatos
14.1 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus sutarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
14.3 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
14.4 Visi skundai dėl prekės gali būti teikiami MB „Denginesa“ elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..